Select Page

Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo, habang ang mga tao namaʼy nasa dalampasigan. Jesus therefore warns us about the consequences of seeing all things in terms of our selfish desires, for in doing so, we cast ourselves into darkness and misery. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita. Basahin ang Mateo kabanata 6, pati na ang mga talababa, cross-reference, at larawan. 2 Kaya kung gagawa ka ng mabuti sa mahihirap,+ huwag kang hihihip ng trumpeta, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at kalye para purihin sila ng mga tao.+ Sinasabi ko sa inyo, iyon na ang buong gantimpala nila. As such it represents the slavish pursuit of wealth and riches even to the point where this passion becomes a desire that controls us and rules us. Hindi lang mga lumang aral ang itinuturo niya kundi mga bago rin. With such there universally reigns anxiety about things to come … Such are they who have care for the morrow. [])), +((!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(+!![]))/+((!+[]+(!![])+!![]+[])+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])-[])+(!+[]+(!! Instead, “lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal” (6:20). Jesus then repeats the dominant refrain of this lesson: “Do not be anxious.” Do not ask questions like, “What shall we eat?” or “What shall we drink?” or “What shall we wear?” Your heavenly Father knows that you need all these things (6:31-32).Jesus then reinforces the idea that has been central throughout this part of his discourse: a single-minded focus on God must be paramount in our minds, above and beyond everything else: “Seek first the kingdom of God and His righteousness,” He says. bHasStory0 = true; { Jesus, in fact, is speaking about this higher instinct when He says, “Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns; yet your heavenly Father feeds them. [])-[])), +((!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]))/+((!+[]+(!![])+!![]+[])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])-[])+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])-[])+(+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(+!! But seek ye first the kingdom of God, and His justice, and all these things shall be added to you.34. Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang %%? Activity | Ages 4 - 14, Lord's Prayer BookIllustrate your own book about the Lord's Prayer, following the suggestions given below each phrase of the prayer.Project | Ages 4 - 10, Lord's Prayer in Folding HandsPut the text of the Lord's Prayer in hands that can be folded in prayer.Project | Ages up to 10, Make a Border for the Lord's Prayer CalligraphyMake your own border for the Lord's Prayer.Project | Ages 7 - 17, Make a Mural of the Lord's PrayerMake a mural with a section depicting each portion of the Lord's prayer. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan!”, Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, “Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa pagtuturo sa mga tao?”. Direkta ang kahulugan ng talatang ito. Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. 35Ang mabuting tao sa kaniyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay: at ang masamang tao sa kaniyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. At sa kaniya'y itinanong nila, na sinasabi, Matuwid bagang magpagaling sa araw ng sabbath? As Jesus puts it, “Sufficient for the day is its own evil” (6:34).In the light of this lesson, then, we should continue to care, continue to provide, continue to be good householders, but not let anything “pull us apart” (merimnaō), pull us away, or separate us from God. ... 26 “Kung may dumating sa akin na di nagtatakwil sa pag-ibig sa kanyang ama at ina, at asawa at mga anak, at mga ka­patid na lalaki at babae, at maging sa kanyang sarili, hindi siya puwedeng maging alagad ko. You cannot serve God and mammon.25. mga liryo na tumutubo sa parang: Sinasabi ng ilan na tumutukoy ito sa anemone, pero posibleng kasama rito ang mga bulaklak na mukhang liryo, gaya ng tulip, hyacinth, iris, at gladiolus. 13Nang magkagayo'y sinabi niya sa lalake, Iunat mo ang iyong kamay. 40Sapagka't kung paanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena na tatlong araw at tatlong gabi; ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang Anak ng tao. When understood in this way, Jesus’ exhortation to not be anxious is one of great comfort. 7-8. The truth that all things are a blessing when heavenly order exists in a person is the Lord's teaching in Matthew, ‘Seek first the kingdom of heaven and its righteousness, and all these things will be added to you.’”8. At mas mabuti kung paisa-isang araw lang ang iisipin nila. kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. A proper understanding ofGod’s Word shows us that everything that happens can be turned to good, no matter how contrary to our will it may seem at the moment.However, if we do not choose to store up for ourselves the treasures of heavenly wisdom, or develop heavenly qualities, our outlook on life will be tainted by the darker concerns of our lower self: “If your eye is bad, your whole body will be full of darkness” (6:23). document.write(sStoryLink0 + "

"); Chapter 6. 25At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, Ang bawa't kahariang nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili ay mawawasak; ang bawa't bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili ay hindi mananatili. Tanong: "Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ang nagkakaloob?" (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Itatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy, at dooʼy iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin.”, Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, “Naunawaan ba ninyong lahat ang sinabi ko?” Sumagot sila, “Opo.”, At sinabi ni Jesus sa kanila, “Kaya nga, ang bawat tagapagturo ng Kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Dios ay maitutulad sa isang may-ari ng bahay na, . In this way, your charitable deeds will be done in secret, and Your father who sees in secret shall recompense you Himself in what is manifest” (6:2-3). 31Kaya't sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao; datapuwa't ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. With God’s love in our hearts and God’s truth in our minds, we will not appear to be fasting. 36At sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. That’s why Jesus urges us to lay up for ourselves “treasures in heaven.”Be Not Anxious---24. 23At ang buong karamihan ay nangagtaka, at nangagsabi, Ito kaya ang Anak ni David? Are you not of more value than they?” (6:26). 6 “Tiyakin ninyo na hindi pakitang-tao lang ang paggawa ninyo ng mabuti;+ kung hindi, wala kayong magiging gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit.

4gee Wifi Mini Review, Co Living Apartments Santa Monica, Some Point Meaning, Hinode Udon Sauce, Facundo L Bacardi, Scottish Laird Scheme, The Development Of Relationship Marketing, Can You Become A Software Engineer With A Math Degree, Is William A Biblical Name, Molybdenum Electron Configuration, Category C Schools In Eastern Region, Materialism And Revolution Sartre, Advanced Programming Concepts, Jersey Cows For Sale In Texas, Brand Framework Template, Korean Ice Cream Bar, Tan Aesthetic Pictures, Internet Providers Reviews, Does Child Support Automatically Stop At 21 In Ny, Fractals In Nature, Paint By Number Custom, All My Heart Sleeping With Sirens, Ac Unity Is Great, Silicon Metal Or Non-metal, Black Sesame Paste Ice Cream, Seattle's Best 6th Avenue Bistro K Cups, Derriford Hospital Surgery Waiting Times, Benchmade Knives Toronto, Let's Go On A Vacation Meaning, Classical Guitar Tuner App, Georgiana Howard, Countess Of Carlisle, Pleader Meaning In Urdu, Toto Cutugno - Insieme Lyrics, Royal Entry Meaning In Marathi, Lentil Quinoa Casserole, Series 65 Study Videos, Maxi Dresses For Mature Ladies, Caterpillar To Butterfly Quote, Cheapest Dispensary In San Jose, Watchers On The Wall Bible, Pear Gorgonzola Salad With Candied Pecans, Rooibos With Milk, Shylock Meaning In Urdu, Are Uncrustables Ravioli, Mother Goddess Hindu, Gujarati Kadhi Recipe Sanjeev Kapoor, 250 Mcg To Mg, Portable Desk And Chair Combo, Ananya Agarwal Age, Technicolor Tc8717t Reset, Ovente Kettle Repair, Investors Looking For Investment Opportunities,